PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI BENNON Group a. s.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť BENNON Group a. s., IČ: 28322908, so sídlom Šedesátá 7015, 760 01 Zlín, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne pod spisovou značkou B 5772 (ďalej len „Spoločnosť BENNON“), týmto stanovuje podmienky ochrany osobných údajov (ďalej len „Podmienky“).
 2. Text Podmienok je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).
 3. Spoločnosť BENNON poskytuje dotknutým osobám všetky informácie o spracúvaní poskytnutých údajov a o ich právach.
 4. Na účely týchto Podmienok sú dotknutými osobami zákazníci Spoločnosti BENNON, návštevníci webových stránok https://bennon.sk/, poskytovatelia služieb a iné osoby, ktoré sú so Spoločnosťou BENNON v zmluvnom vzťahu (ďalej len „Subjekt údajov“).

Článok 2

Rozsah zpracování osobných údajov

 1. Spoločnosť BENNON koná ako prevádzkovateľ v zmysle GDPR, keď sama alebo spoločne s tretími stranami určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 2. Spoločnosť BENNON spracúva poskytnuté údaje v rozsahu, v akom ich Subjekt údajov priamo poskytol Spoločnosti BENNON alebo ktoré Spoločnosť BENNON získala iným spôsobom, najmä od veľkoobchodníkov, distribútorov, z verejných registrov, zoznamov a iných verejne dostupných evidencií, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností.
 3. Predmetom spracúvania sú osobné údaje uvedené nižšie:
  a) adresné a identifikačné údaje, ktoré sa používajú na jedinečnú a nezameniteľnú identifikáciu Subjektu údajov, najmä 
  • meno a priezvisko, 
  • titul, 
  • rodné číslo, 
  • dátum narodenia, 
  • adresa trvalého bydliska, 
  • číslo dokladu totožnosti, 
  • pohlavie, 
  • identifikačné číslo, prípadne daňové identifikační číslo,
  • užívateľské meno a heslo,

b) kontaktné údaje umožňujúce kontakt so Subjektom údajov, najmä

  • kontaktná adresa, 
  • adresa na doručovanie,
  • fakturačná adresa,
  • telefónne číslo, 
  • číslo faxu, 
  • e-mailová adresa,

c) popisné údaje (najmä bankové údaje, dátum),

d) údaje o správaní zákazníka na webovej stránke (najmä dátum a čas prístupu na webovú stránku, informácie o internetovom prehliadači, informácie o operačnom systéme alebo jazykových nastaveniach, informácie a údaje o mobilnom zariadení zákazníka, ktoré odkazy zákazník navštevuje a ktorý tovar si zobrazuje)

e) ďalšie údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

Článok 3

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

 1. Spoločnosť BENNON je oprávnená spracúvať poskytnuté údaje, ak Subjekt údajov udelila slobodný, informovaný, jednoznačný a konkrétny súhlas s poskytnutím osobných údajov na konkrétny účel, pričom takýto súhlas Subjekt údajov spravidla udeľuje zaškrtnutím príslušného políčka súhlasu pri nákupe akéhokoľvek tovaru a/alebo pri registrácii do vernostného klubu Spoločnosti BENNON.V prípade súhlasu pri nákupe tovaru sa osobné údaje v rozsahu čl. 2, ods. (3) týchto Podmienok poskytujú na účely nákupu tovaru, jeho platby, dopravy a doručenia a akýchkoľvek ďalších vzťahov súvisiacich s nákupom konkrétneho tovaru, najmä reklamácie a vrátenia tovaru.

  V prípade súhlasu s registráciou sú osobné údaje v rozsahu čl. 2 ods. (3) týchto Podmienok poskytované na účely registrácie Subjektu údajov ako príjemcu nákupných výhod Spoločnosti BENNON, na účely vedenia zákazníckeho účtu, evidencie všetkých nákupov, evidencie konkrétneho zakúpeného tovaru, reklamácií, vrátenia tovaru a na účely e-mailovej komunikácie a zasielania obchodných ponúk Subjektu údajov.

 2. Spoločnosť BENNON je oprávnená spracúvať osobné údaje aj v prípade, že súhlas podľa odseku 1 tohto článku nebol udelený, ale len v prípade existencie jedného z nižšie uvedených právnych dôvodov a len v uplatniteľnom rozsahu:
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie a uzavretie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Subjekt údajov, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť Subjektu údajov, 
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej Spoločnosť BENNON podlieha,
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely a ochranu oprávnených záujmov Subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby, 
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme,
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti BENNON alebo tretej strany.

Článok 4

Účel spracúvania osobných údajov

 1. Spoločnosť BENNON spracúva osobné údaje Subjektu údajov:
  • na konkrétny účel, na ktorý bol poskytnutý informovaný súhlas,
  • na účely poskytovania výhod v rámci registrácie do vernostných programov Spoločnosti BENNON,
  • na účely plnenia zmluvy, najmä na účely spracovania objednávok a dodania tovaru, 
  • na účely starostlivosti o zákazníkov, prevádzky zákazníckej podpory a poskytovania iných služieb zákazníkom, 
  • na účely marketingových aktivít, najmä zasielania newsletterov, zasielania personalizovaných ponúk na základe predchádzajúceho správania zákazníkov a zasielania špeciálnych ponúk prostredníctvom e-mailovej komunikácie, 
  • na účely uplatňovania práv a právnych nárokov Spoločnosti BENNON, 
  • na plnenie zákonných povinností Spoločnosti BENNON,
  • na účely vedenia účtovníctva, vystavovania a evidencie daňových dokladov. 

Článok 5

Spôsob spracovanie osobných údajov a ochrana údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov vykonáva Spoločnosť BENNON ako prevádzkovateľ v zmysle GDPR.

 2. Spracúvanie osobných údajov prebieha v priestoroch Spoločnosti BENNON, jej pobočkách a v sídle Spoločnosti BENNON. Poskytnuté osobné údaje spracúvajú poverení zamestnanci Spoločnosti BENNON.

 3. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva prostredníctvom výpočtovej techniky pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracúvanie osobných údajov.

 4. Na zabezpečenie ochrany osobných údajov Spoločnosť BENNON prijala v súčasnosti dostupné a realizovateľné technické a organizačné opatrenie na zabránenie neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničenie alebo strate, neoprávneným prenosom, neoprávnenému spracúvania a inému zneužitiu osobných údajov, najmä na zabezpečenie webových stránok.

 5. Spoločnosť BENNON pravidelne kontroluje bezpečnosť osobných údajov, najmä šifrovaním komunikácie.

 6. Ochrana sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytne Spoločnosti BENNON sama alebo ktoré Spoločnosť BENNON získala spôsobom uvedeným v čl. 2, ods. 2.

 7. Spoločnosť BENNON je oprávnená poskytnúť osobné údaje tretím stranám, a to dopravcovi, ktorého si zákazník zvolil, zmluvným partnerom Spoločnosti BENON alebo správnym a iným štátnym orgánom v súvislosti s plnením zákonných povinností stanovených v príslušných právnych predpisoch.

 8. Súhlasom s týmito Podmienkami Subjekt údajov zároveň súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov osobám uvedených v odseku 7 tohto článku.

 9. V prípade prenosu osobných údajov inej tretej osobe Spoločnosť BENNON vopred informuje Subjekt údajov a požiada ju o súhlas s prenosom osobných údajov. Zároveň je povinný uviesť, komu sa osobné údaje Subjektu údajov odovzdávajú.

 10. Tretie strany, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté, sú povinné rešpektovať právo Subjektu údajov na súkromie a dodržiavať platné právne predpisy a ochrane osobných údajov.

 11. Ak Subjekt údajov poskytne Spoločnosti BENNON osobné údaje tretích osôb, je povinnosťou Subjektu údajov informovať dotknutú osobu a zabezpečiť jej súhlas s Podmienkami.

Článok 6

Práva poskytovateľa údajov

 1. Subjekt údajov má právo:

  • požiadať Spoločnosť BENNON o poskytnutie prehľadu svojich spracúvaných údajov,
  • na úpravu, doplnenie, opravu a vymazanie ním poskytnutých osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov a následnému obmedzeniu spracúvania údajov Spoločnosťou BENNON,
  • na prenosnosť svojich údajov,
  • odhlásiť sa zo zasielania informačných newsletterov a obchodných oznámení,
  • nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní a
  • podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
 2. Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas. Súhlas možno odvolať pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý sa nachádza na poslednom riadku každého zaslaného e-mailu alebo na webovej stránke v časti „Môj účet“.
 3. Uvedená práva možno uplatniť zaslaním konkrétnej žiadosti prostredníctvom zákazníckej podpory na e-mailovú adresu eshop@bennon.sk  alebo telefonicky na čísle +420 725 934 454.  Spoločnosť BENNON je povinná žiadosť vybaviť bez zbytočného odkladu po jej doručení, najneskôr však do 14 pracovných dní od jej doručenia.
 4. Spoločnosť BENNON je povinná zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých osobných údajoch.

Článok 7

Trvanie spracovania osobných údajov

 1. Spoločnosť BENNON spracúva osobné údaje Subjektu údajov počas trvanie zmluvného vzťahu medzi nimi.

 2. Ak bol udelený súhlas so spracúvaním údajov na konkrétny účel, Spoločnosť BENNON je oprávnená spracúvať osobné údaje Subjektu údajov spravidla po dobu nevyhnutnú na splnenie tohto konkrétneho účelu spracúvania alebo do odvolania súhlasu

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky ochrany údajov sú k dispozícii v textovej podobe na webovej stránke https://bennon.sk/, a Subjekt údajov má právo uchovávať údaje, ktoré sú jej určené, aby ich mohla používať po dobu primeranú ich účelu a umožniť ich nezmenenú reprodukciu. 
 2. Tieto podmienky ochrany údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť na 04.03.2024.

Zľava 5 % pre Klub Machrov

Pridaj sa do Klubu Machrov jednoduchou registráciou. Členstvo je zdarma a obratom získaš okrem zľavy aj ďalšie výhody.

30 dní na vrátenie a výmenu

Doprava zdarma pri vrátení tovaru

Prioritné vyriešenie reklamácie do 15 dní

Zákaznícka podpora

Otváracie hodiny

Po – Pi: 8.00 – 15.00

Tel. číslo