OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI BENNON Group a.s.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “Obchodné podmienky“) spoločnosti BENNON Group a.s., IČO: 283 22 908, so sídlom Zlín, Šedesáta 7015, PSČ 760 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka B 5772, (ďalej len “Dodávateľ“), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, (ďalej len “Kúpna zmluva“), uzatvorenej medzi Dodávateľom a inou osobou, (ďalej len “Zákazník“), prostredníctvom internetového obchodu Dodávateľa. Internetový obchod je prevádzkovaný Dodávateľom na internetovej stránke umiestnenej na adrese https://bennon.sk (ďalej len “Internetová stránka“), prostredníctvom rozhrania Internetovej stránky (ďalej len “Webové rozhranie“). Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Kúpnej zmluvy.
 2. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi znením Kúpnej zmluvy a týchto Obchodných podmienok sa najprv použijú ustanovenia Kúpnej zmluvy, potom ustanovenia týchto Obchodných podmienok a až následne sa vo veciach neupravených žiadnym z týchto dokumentov použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
 3. Ustanovenia uvedené v čl. 5, čl. 7 a čl. 8 týchto Obchodných podmienok sa na Zákazníka vzťahujú len v prípade, ak je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) t. j. len ak ide o fyzickú osobu, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. V ostatných prípadoch sa ustanovenia uvedené v tomto odseku na vzťah medzi Zákazníkom a Dodávateľom nevzťahujú, a teda nie sú súčasťou ustanovení Kúpnej zmluvy.
 4. Znenie obchodných podmienok môže Dodávateľ doplniť alebo zmeniť, tým však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Článok 2

Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie Zákazníka na Internetovej stránke môže Zákazník pristupovať k jej používateľskému rozhraniu. Zákazník môže objednávať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len “Užívateľský účet“). Zákazník môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z Webového rozhrania obchodu..
 2. Pri registrácii na Internetovej stránke a pri objednávaní tovaru je Zákazník povinný uviesť správne a pravdivé údaje. V prípade akejkoľvek zmeny je Zákazník povinný aktualizovať údaje uvedené v Užívateľskom účte. Údaje uvedené Zákazníkom v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Dodávateľ za správne.
 3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho Užívateľského účtu. Odoslaním registrácie Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.
 4. Zákazník nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať jeho Užívateľské účet.
 5. Dodávateľ môže zrušiť Užívateľský účet, najmä ak Zákazník nepoužíva svoj Užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov alebo ak Zákazník porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a/alebo Obchodných podmienok.
 6. Zákazník berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia dodávateľa alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

 

Článok 3

Objednávanie

 1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo Webovom rozhraní obchodu sú informatívne a Dodávateľ nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú uvedené vo Webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť Dodávateľa uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok..
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedená vo Webovom rozhraní obchodu je platná len v prípadoch, ak sa tovar dodáva na území Slovenskej republiky.
 4. Pre objednanie tovaru Zákazník vyplní objednávkový formulár vo Webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednanom tovare (objednaný tovar Zákazník “vloží” do elektronického nákupného košíka vo Webovom rozhraní obchodu),,
  • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len “Objednávka”).
 5. Pred odoslaním Objednávky Dodávateľovi musí byť Zákazníkovi umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Zákazník uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Dodávateľa zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Objednávku Zákazník odošle Dodávateľovi kliknutím na tlačidlo “DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU”. Údaje uvedené v Objednávke považuje Dodávateľ za správne. Vytvorením a vyplnením Objednávky Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov. Dodávateľ bezodkladne po prijatí Objednávky potvrdí prijatie Objednávky Zákazníkovi e-mailom na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke (ďalej len “E-mail Zákazníka”), a to zaslaním uzatvorenej Kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok..
 6. Zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Zákazníkom vzniká doručením prijatia Objednávky (akceptácie), ktorú Dodávateľ zašle Zákazníkovi elektronickou poštou na E-mail Zákazníka.
 7. Neakceptovanie podmienok ponuky Dodávateľa alebo jej prijatie Zákazníkom s výhradami nemá za následok uzavretie Kúpnej zmluvy.

Článok 4

Kúpna cena tovaru a platobné podmienky

 1. Zákazník je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške (ďalej len “Kúpna cena”).
 2. Zákazník môže zaplatiť Kúpnu cenu tovaru podľa Kúpnej zmluvy Dodávateľovi týmito spôsobmi:
  • platbou kartou online prostredníctvom platobnej brány GoPay
  • online prostredníctvom služby Google Pay,
  • bankovým prevodom,
  • v hotovosti na dobierku na mieste určenom Zákazníkom v Objednávke.
 3. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je Kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy.
 4. Ak je zvolená možnosť dobierky, účtuje sa dodatočný poplatok uvedený na adrese: https://bennon.sk/vsetko-o-nakupe/doprava-a-platba/
 5. Dodávateľ vystaví Zákazníkovi daňový doklad (ďalej len “Faktúra“) za platby uskutočnené na základe Kúpnej zmluvy. Dodávateľ vystaví Faktúru Zákazníkovi po zaplatení Kúpnej ceny a zašle ju v elektronickej forme na E-mail Zákazníka súčasne s odoslaním tovaru alebo nasledujúci pracovný deň.

Článok 5

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Zákazník berie na vedomie že podľa ustanovenie § 7 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 2. Ak nejde o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Zákazník právo podľa ustanovenie § 7 odseku 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov do 14 dní. Táto lehota uplynie po uplynutí 14 dní odo dňa:
  • prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,
  • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo,
  • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané Dodávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní na adresu: Trieda Tomáša Bati 5658, 760 01 Zlín, Areál Svit, 103. budova alebo na e-mailovú adresu Dodávateľa vratenie@bennon.sk . Formulár na vrátenie a výmenu si  môžete stiahnuť na adrese: https://bennon.sk/bennon-vratenie-tovaru.pdf
 4. Ak Zákazník odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, Kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. V takomto prípade je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, zaslať alebo odovzdať Dodávateľovi tovar, ktorý od Dodávateľa prevzal a všetky dary a inak zľavnený tovar, ktorý s ním dostal. Zákazník zodpovedá Dodávateľovi za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.
 5. Ak Zákazník odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa článku 5 ods. 2 Obchodných podmienok, Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, vrátiť Zákazníkovi všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy, rovnakým spôsobom. Ak si Zákazník zvolil iný spôsob dodania ako najlacnejší spôsob dodania ponúkaný Dodávateľom, Dodávateľ vráti Zákazníkovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania. Dodávateľ ponúka možnosť bezplatného vrátenia tovaru uvedenými spôsobmi a službami doručenia tovaru na adrese: https://bennon.sk/vsetko-o-nakupe/doprava-a-platba/Dodávateľ vráti Zákazníkovi prijaté finančné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Zákazník súhlasí a ak Zákazníkovi nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak Zákazník odstúpi od Kúpnej zmluvy, Dodávateľ nie je povinný vrátiť Zákazníkovi prijaté peňažné prostriedky skôr, ako dostane tovar alebo skôr, ako Zákazník preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 6. V prípadoch, kedy má Zákazník právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku je Dodávateľ oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým Zákazník neprevezme tovar. V takomto prípade Dodávateľ bez zbytočného odkladu vráti Zákazníkovi Kúpnu cenu na účet, ktorý si Zákazník zvolí.
 7. Ak je zmluva uzatvorená na tovar, ktorý sa už nevyrába, Dodávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu objektívnej nemožnosti plnenia.

 

Článok 6

Preprava a dodaní zboží

 1. Ak je Dodávateľ podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Zákazníkom v Objednávke, je Zákazník povinný prevziať tovar pri dodaní.
 2. V prípade, že z dôvodov na strane Zákazníka je potrebné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v Objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, v prípade márneho výjazdu dopravcu je Zákazník povinný uhradiť doručenie opätovne. Dodávateľ je podľa ustanovenia § 615 ods. 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie.
 3. Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, Zákazník nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva Zákazníka zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva Zákazníka vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Spôsob prepravy tovaru môže byť predmetom individuálnej dohody medzi stranami.
 5. Ak sa účastníci nedohodli inak, Dodávateľ je povinný dodať vec Zákazníkovi bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
 6. Dodávateľ je povinný dodať tovar spôsobom a za ceny uvedené v:
  https://bennon.sk/vsetko-o-nakupe/doprava-a-platba/
  Pri nákupe nad 40 EUR je doručenie zdarma.

Článok 7

Práva z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 2. Dodávateľ zodpovedá Zákazníkovi za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Zákazník nemá právo z vadného plnenia, ak pri prevzatí tovaru o vade vedel alebo ju sám spôsobil. Dodávateľ zodpovedá Zákazníkovi najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Zákazníkom:
  • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané Dodávateľom alebo výrobcom alebo očakávané Zákazníkom vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
  • tovar je vhodný na účel, ktorý Dodávateľ uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzorke, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzorky,
  • je tovar v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 3. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí.
 4. Ak je vadné plnenie podstatným porušením Kúpne zmluvy vrátane dodania iného tovaru, má Zákazník právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie vady opravou veci, na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy. Zákazník je povinný oznámiť Dodávateľovi zvolenú možnosť. Pri dodaní novej veci je Zákazník povinný vrátiť pôvodne dodanú vec Dodávateľovi na náklady Dodávateľa.
 5. Dodávateľ má povinnosti z vadného plnenia minimálne v rozsahu, v akom trvajú povinnosti výrobcu z vadného plnenia. Zákazník je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno tovar používať, platia ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa dodávateľ zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti. Ak Zákazník oprávnene vytkol Dodávateľovi vadu tovaru, lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia a záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Zákazník nemôže vadný tovar používať. 
 6. V prípade použitého tovaru sa zmluvné strany môžu dohodnúť na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u Dodávateľa. Dodávateľ je povinný reklamáciu prijať. Dodávateľ je povinný vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy Zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Zákazník požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 8. Podľa ustanovenia § 627 Občianskeho zákonníku doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Dodávateľ je povinný vydať Zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 9. Ak Zákazník Reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Dodávateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 10. Ak Zákazník Reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá Reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť Dodávateľa za vadu, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný Zákazníkovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia Reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú Reklamáciu nemožno zamietnuť.
 11. Zákazník môže osobitne uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru osobne alebo poštou na adrese Trieda Tomáša Bati 5658, 760 01 Zlín, Areál Svit, budova 103, na adrese Šedesáta 7015, 760 01 Zlín alebo e-mailom na adrese reklamacia@bennon.sk.
 12. Zákazník je povinný informovať Dodávateľa o tom, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zákazník nesmie zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Dodávateľa; to neplatí, ak Zákazník požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.
 13. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 7 ods. 2 Obchodných podmienok, môže Zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ak sa však vada týka len súčasti tovaru, môže Zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže Zákazník od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.
 14. Zákazník má právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčiastok aj v prípade odstrániteľnej vady, ak tovar nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má Zákazník tiež právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak Zákazník neodstúpi od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu súčasti tovaru alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak Dodávateľ nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť súčasť tovaru alebo tovar opraviť, ako aj vtedy, ak Dodávateľ neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo Zákazníkovi značné ťažkosti.

Článok 8

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Dodávateľ v súlade s informačnou povinnosťou stanovenou Zákonom o ochrane spotrebiteľa informuje Zákazníka o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a o subjekte alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.
 2. Ak v prípade spotrebiteľského sporu nedôjde medzi Zákazníkom a Dodávateľom k dohode, môže Zákazník do jedného roka od uplatnenia pôvodnej reklamácie u Dodávateľa podať návrh na alternatívne riešenie sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii. Internetová adresa Slovenskej obchodnej inšpekcie je www.soi.sk. Kontaktné údaje: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: adr@soi.sk, internetová stránka: adr.soi.sk.
 3. Zákazník môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 9

Ochrana osobných údajov

 1. Dodávateľ splní svoju informačnú povinnosť voči Zákazníkovi podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR“), týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Zákazníka na účely plnenia Zmluvy, na účely rokovaní o Zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Dodávateľa prostredníctvom samostatného dokumentu.
 2. Osobnými údajmi sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumejú: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len “Osobné údaje“).
 3. Zákazník berie na vedomie, že je povinný poskytnúť svoje Osobné údaje pravdivo a správne a včas informovať Dodávateľa o akýchkoľvek zmenách.. 
 4. Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Dodávateľ môže poveriť spracovaním Osobných údajov tretiu stranu ako sprostredkovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar sa Osobné údaje neposkytnú tretím stranám, pokiaľ s tým Zákazník neudelil súhlas. 
 5. Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení dodávateľom na elektronickú adresu alebo telefónne číslo Zákazníka v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. Dodávateľ si plní svoju informačnú povinnosť voči Zákazníkovi podľa článku 13 GDPR súvisiacu so spracúvaním Osobných údajov Zákazníka na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom osobitného dokumentu. 
 6. Zákazník súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na Webovom rozhraní je možné uskutočniť a záväzky Dodávateľa vyplývajúce z Kúpnej zmluvy plniť bez ukladania súborov cookies na počítači Zákazníka, môže Zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Článok 10

Vernostný program a zľavové akcie

  1. Dodávateľ v rámci svojho e-shopu prevádzkuje okrem iného vernostný program. Nárok na vernostné výhody vzniká Zákazníkovi registráciou do vernostného programu na základe súhlasu s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a súhlasu s poskytnutím osobných údajov na účely vernostného programu a zasielania obchodných ponúk Dodávateľa. Výhody sú čerpané na všetok tovar automaticky po prihlásení sa do Užívateľského účtu Zákazníka. Konkrétne výhody vyplývajúce z členstva vo vernostnom programe sú vždy uvedené na webovej stránke Dodávateľa, konkrétne v príslušných odkazoch na adrese:https://bennon.sk/vsetko-o-nakupe/
  2. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť konkrétne výhody členstva a podmienky vernostného programu. Akékoľvek zmeny sú účinné od okamihu zverejnenia takejto zmeny, nevzťahujú sa však na výhody čerpané na tovar, ktorý si Zákazník už objednal.
  3. Dodávateľ priebežne vyhlasuje aj rôzne zľavové akcie, kupóny, poukážky a podobne (ďalej len “Zľavové akcie“). O podmienkach konkrétnych Zľavových akcií bude Zákazník informovaný vždy najneskôr pri nákupe konkrétneho tovaru. Na nákup každého tovaru možno vždy uplatniť len jednu konkrétnu zľavu alebo výhodu (napríklad výhodu vyplývajúcu z členstva vo vernostnom programe); zľavy a/alebo výhody nemožno sčítavať ani kombinovať, pokiaľ takúto kombináciu nepovolí sám Dodávateľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo nepovoliť zľavy na určitý špecifický tovar.

Článok 11

Doručovaní

  1. Zákazníkovi je možné doručovať písomnosti elektronickou poštou na E-mailovú adresu Zákazníka alebo poštou na adresu, ktorú poskytol Dodávateľovi pri vytváraní objednávky alebo registrácii Užívateľského účtu.

Článok 12

Rozhodné právo a súdna právomoc

  1. Kúpna zmluva vrátane všetkých zmluvných a mimozmluvných záväzkov z nej vyplývajúcich sa riadi právom Slovenskej republiky. Touto voľbou práva nie je dotknutá ochrana, ktorú spotrebiteľovi poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili v prípade absencie tejto voľby práva. Vzťahy vyplývajúce z porušenia Kúpnej zmluvy rieši príslušný súd.

Článok 13

Záverečná ustanovenia

  1. Ak niektorý záväzok podľa týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným vcelku alebo sčasti, je plne oddeliteľný od ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných záväzkov podľa týchto Obchodných podmienok.
  2. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Dodávateľ vždy oznámi zmenu na svojej webovej stránke.
  3. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 04.03.2024.

Zľava 5 % pre Klub Machrov

Pridaj sa do Klubu Machrov jednoduchou registráciou. Členstvo je zdarma a obratom získaš okrem zľavy aj ďalšie výhody.

30 dní na vrátenie a výmenu

Doprava zdarma pri vrátení tovaru

Prioritné vyriešenie reklamácie do 15 dní

Zákaznícka podpora

Otváracie hodiny

Po – Pi: 8.00 – 15.00

Tel. číslo