REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI BENNON Group a.s.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok vydáva v zmysle ustanovenia § 10a ods. 1 písmeno e) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa”) spoločnosť BENNON Group a.s., IČO: 283 22 908, so sídlom Zlín, Šedesáta 7015, PSČ 760 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, spisová značka B 5772, (ďalej len “Dodávateľ”).
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na kúpne zmluvy uzatvorené medzi Dodávateľom a Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t. j. len ak je Zákazníkom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Na kúpne zmluvy uzatvorené medzi Dodávateľom a Zákazníkmi, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa tento Reklamačný poriadok nevzťahuje, a teda nie je súčasťou podmienok kúpnej zmluvy.
 3. Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z vadného plnenia (ďalej len “Reklamácia”) v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatvorenými medzi Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom a Dodávateľom, spolu s informáciami o tom, kde možno Reklamáciu uplatniť.
 4. “Zákazník” je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Článok 2

Podmienky a spôsob uplatnenia Reklamácie

 1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu na adrese BENNON Group a.s., Třída Tomáše Bati 5658, 760 01 Zlín.
 2. Zákazník podáva reklamáciu osobne, poštou na adrese Šedesáta 7015, 760 01 Zlín, na adrese Třída Tomáše Bati 5658, 760 01 Zlín alebo e-mailom na adrese reklamacia@bennon.sk. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje Zákazník nákupným dokladom alebo jeho kópiou.
 3. Reklamáciu je nevyhnutné podať bez zbytočného odkladu, hneď ako sa zistí závada. Akékoľvek omeškanie pri ďalšom používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť Dodávateľovi predložený čistý, suchý a v súlade s hygienickými normami.
 4. Dodávateľ je povinný vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy Zákazník právo uplatnil, čo je obsahom Reklamácie a aký spôsob vybavenia Reklamácie Zákazník požaduje a kontaktné údaje Zákazníka za účelom poskytnutia informácie o vybavení Reklamácie.
 5. Dodávateľ rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný typu výrobku potrebný na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu a Zákazník o tom musí byť informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Dodávateľ a Zákazník nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
 6. Pro podanie žiadosti Reklamácie možno použiť formulár uvedený na adrese:

https://bennon.sk/bennon-reklamacia-tovaru.pdf

Článok 3

Rozsah práv z vadného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník“) a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 
 2. Dodávateľ zodpovedá Zákazníkovi za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Zákazník nemá právo z vadného plnenia, ak pri prevzatí tovaru o vade vedel alebo ju sám spôsobil. Dodávateľ zodpovedá Zákazníkovi najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Zákazníkom:
  • tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané Dodávateľom alebo výrobcom alebo očakávané Zákazníkom vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,,
  • tovar je vhodný na účel, ktorý Dodávateľ uvádza pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzorke, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzorky,
  • je tovar v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 3. Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru (vlastností), ktorá vznikla v dôsledku opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nesprávnej údržby, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, poškodenia spôsobeného Zákazníkom alebo treťou osobou alebo iného nevhodného zásahu.
 4. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí.
 5. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v článku 3 ods. 2 tohto reklamačného poriadku, môže Zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ak sa však vada týka len súčasti veci, môže požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.
 6. Zákazník má právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti aj v prípade odstrániteľnej vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má zákazník tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 7. Ak Zákazník neodstúpi od Kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj vtedy, ak Dodávateľ nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj vtedy, ak Dodávateľ neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak by odstránenie vady spôsobilo Zákazníkovi značné ťažkosti. 
 8. Zákazník nemá právo z chybného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo ak chybu spôsobil.
 9. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vád, ktoré sa vyskytnú na spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, s výnimkou prípadov uvedených v predchádzajúcom odseku. To neplatí: 
  • pri tovare predanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena,
  • opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo
  • ak to vyplýva z povahy tovaru.
 10. V prípade použitého tovaru sa zmluvné strany môžu dohodnúť na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
 11. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, Zákazník má právo:
  • na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
  • na odstránenie vady opravou veci,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
  • odstúpiť od zmluvy.
 12. Zákazník je povinný informovať Dodávateľa o tom, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zákazník nesmie zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Dodávateľa; to neplatí, ak Zákazník požiadal o odstránenie vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak Dodávateľ neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi Zákazníkovi, že vady neodstráni, môže Zákazník namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Ak Zákazník svoje právo neuplatní včas, má práva podľa článku 3 ods. 13 a 14 tohto reklamačného poriadku.
 13. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 14. Pokiaľ si Zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Dodávateľ dodať to, čo mu chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže Dodávateľ odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; táto voľba nesmie Zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.
 15. Ak Dodávateľ neodstráni vadu včas alebo odmietne vadu odstrániť, môže Zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Zákazník nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu Dodávateľa.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.
 2. Pri vybavovaní Reklamácií sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a ostatnými príslušnými právnymi predpismi.
 3. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento poriadok. Dodávateľ vždy oznámi zmenu na svojej webovej stránke.
 4. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť na 04.03.2024

Zľava 5 % pre Klub Machrov

Pridaj sa do Klubu Machrov jednoduchou registráciou. Členstvo je zdarma a obratom získaš okrem zľavy aj ďalšie výhody.

30 dní na vrátenie a výmenu

Doprava zdarma pri vrátení tovaru

Prioritné vyriešenie reklamácie do 15 dní

Zákaznícka podpora

Otváracie hodiny

Po – Pi: 8.00 – 15.00

Tel. číslo